Poweringo why take testosterone

why take testosterone