Poweringo how long you should train for mass

how long you should train for mass